Skip to main content

Szanowni Państwo,

W sprawach związanych ochroną danych osobowych należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD), który w imieniu ADO nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Funkcję IOD w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze pełni Pani Izabela Gorwa. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: rodo@mosir.zgora.pl, bądź kierując korespondencję na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem danych osobowych (ADO) Klientów jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl

W sprawach związanych ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt wskazano powyżej.
Do zakresu działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy wykonywanie zadań statutowych  związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, zadań zleconych ustawowo oraz zadań związanych z zatrudnieniem pracowników.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS), NFZ, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora informatycznego).
Dane osobowe przetwarzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie
z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres mosir@mosir.zgora.pl .

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Organem właściwym dla ww. skargi jest organ nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa.
W zależności od celu, w którym przetwarzane są dane osobowe w Miejskim Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym bądź jest dobrowolne.

 Informacja dot. przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych
 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników półkolonii organizowanych przez MOSiR Zielona Góra